پیگیری وضعیت بیمار در کشور مبدا: مرحله پنجم

1- ارتباط مستمر با پزشک و مرکز درمانی درصورت نیاز

2- برنامه ریزی سفر درمانی مجدد بیمار درصورت نیاز و تشخیص پزشک

شرکت تسهیل گری پزشکی هیواد به این مرحله به عنوان نقطه عطف زنجیره خدمات خود نگریسته و تلاش می کند پیگیری وضعیت پزشکی بیمار پس از بازگشت به کشورش تا زمان مشخص شده، باشد.

هیواد در صورت نیاز به ارتباط بیمار با با پزشک معالج یا مرکز پزشکی به عنوان یک پل ارتباطی اقدام نموده در اولین فرصت پاسخ گو خواهد بود.

هیواد همواره ارتباط با مشتریان خود را در سرلوحه اهداف خود منظور داشته است.