معرفی هیات مدیره

خدیجه ثابتی – رئیس هیات مدیره

اکرم سلیمانی – عضو هیات مدیره

حسام الدین عرب زاده – مدیر عامل