غربالگری

 

غربالگری (تشخيص زودرس)

پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع که با تغییرات وسیع در سبک زندگی همراه است، در کنار بهبود شاخص هاي بهداشتی که سبب افزایش میزان امید به زندگی شده است، مهم ترین عوامل افزایش بار بیماري هاي غیر واگیر بوده اند. بیماري هاي غیر واگیر، مسوول بیش از 53% بار بیماري ها در سراسر جهان هستند. پایه پیشگیري از بیماري هاي غیرواگیر، شناسایی عوامل خطر اولیه و پیشگیري و کنترل این عوامل است.

6 میلیون از کل 38 میلیون مرگ ناشی از بیماري هاي غیرواگیر در سنین کم تر از 70 سال رخ می دهد و بـیش از 80% ایـن مرگ ها در کشورهاي در حال توسعه اتفاق می افتد. افزایش شیوع بیماری های غیرواگیر و ماهیت مزمن، پیشرونده و ناتوان کننده آن ها باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده اي می شوند و نیروي مولد جوامع را به طور مستقیم در معرض خطر مرگ و میر، معلولیـت و ناتوانی ها قرار می دهند.

4 بیماري: دیابت، فشارخون بالا، سرطان و بیماری های مزمن تنفسی به همراه 4 عامل خطر: کم تحرکی، تغذیـه ناسالم، مصرف الکل و دخانیات مهم ترین علل مرگ و میر ناشی از   بیماری های غیرواگیر هستند که احتمال مرگ ناشی از بیماري هـاي غیر واگیر را افزایش  می دهند. به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت کنترل این بیماری ها و عوامل زمینه ساز آن ها را به عنوان هدف اصلی براي کاهش 25% مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر تا سال 2025 تعیین کرده است. تعریف غربالگری بیماریابی یا غربالگري (Screening) به معنی انجام تست غربالگري در جمعیت بدون علامت بوده و هدف آن شناسایی افراد قبل از بروز بیماري و یا افرادي با نشانه هاي مشکوك بیماري می باشد.