بایگانی نویسنده: مدیر ارشد

غربالگری دیابت

غربالگری (تشخیص زودهنگام) بیماری ديابت: بيماري ديابت نوع 2؛ با آزمـايش قنـدخون ناشـتا (FBS) تشخيص داده مي شود. افرادي كه در ارزيابي اوليه، قند خون مساوي يا بيش از 100 ميلي گرم در دسي ليتر داشته باشند و طی 10 سال اخیر سابقه سكته قلبي یا مغزي دارند، به پزشک مراجعه نمایند. نتايح آزمايش قند […]