غربالگری دیابت

غربالگری (تشخیص زودهنگام) بیماری ديابت:

بيماري ديابت نوع 2؛ با آزمـايش قنـدخون ناشـتا (FBS) تشخيص داده مي شود.

افرادي كه در ارزيابي اوليه، قند خون مساوي يا بيش از100 ميلي گرم در دسي ليتر داشته باشند و طی 10 سال اخیر سابقه سكته قلبي یا مغزي دارند، به پزشک مراجعه نمایند.

نتايح آزمايش قند خون ناشتا:

  • افرادي كه قند خون ناشتاي كم تر از100 ميلي گرم در دسي ليتر دارند، میزان قند خون طبیعی داشته و نیاز به پیگیری ندارند.
  • افـرادي كه قند خون ناشتاي مساوي100 تا 125ميلي گرم در دسي ليتر (يا اصطلاحاً اختلال قند ناشـتا) دارند به عنوان “پیش ديابتي” به آموزش هاي لازم براي كنترل وزن، رژيم غذايي صحيح، عوامل خطر قابل كنترل (چاقي، فشارخون بالا و ترك سيگار) نياز دارند.
  • براي افرادي كه قند خون ناشتاي 126ميلي گرم در دسي ليتر و يا بيشتر دارند، دوباره آزمايش قند خون ناشتا انجـام مي شود و در صورتي كه مجددا قند ناشتا 126ميلي گرم در دسي ليتر و يا بيشتر باشد، تشخيص ديابت داده مي شود.
  • افرادي كه بيمار تشخيص داده مي شوند، ضمن آموزش بايد بر اساس دستورالعمل و برنامه درمانی پزشک، تحت مراقبت قرار می گیرند.