تعریف دپارتمان بیماران بین الملل IPD

واحدی است در بیمارستان که وظیفه آن ایجاد هماهنگی های لازم در ارائه کلیه خدمات به بیماران خارجی و بیماران با خدمات ویژه است.

کارکرد IPD در مراکز درمانی

IPD به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت های پس از عمل است. کارکرد IPD در بیمارستان های کشور اعم از دولتی و خصوصی شامل موارد ذیل می باشد:
1. پاسخگویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی، ایمیلی یا برقراری کنفرانس با پزشک معالج
2. هماهنگی با پزشک معالج و واحدهای بیمارستان اعم از درمانگاه، پاراکلینیک، اتاق عمل، بخش بستری، ترخیص و امور مالی جهت تسهیل فرآیند تشخیص و درمان و ارتباط با ارجاع کننده بیمار
3. انجام برآورد هزینه تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار پیش از سفر
4. ارتباط با ارجاع دهنده بیمار و تعامل بر اساس قرارداد معتبر
5. هماهنگی با بخش های پشتیبانی خارج از بیمارستان جهت خدمات مورد نیاز بیمار و همراهان وی اعم از استقبال و بدرقه فرودگاهی، هتل، مترجم و سایر نیازهای رفاهی و گردشگری

هدف کلی از تاسیس IPD

1. نظارت بر ارائه خدماتی با کیفیت رضایت بخش
2. نظارت بر ارائه خدمات در سریعترین زمان ممکن با رعایت کامل موازین اخلاق پزشکی، استفاده از تکنولوژی جدید، مسئولیت پذیری و رعایت اصول و قوانین حرفه ای در مراکز درمانی
اهداف اختصاصی:
1. ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی پزشکی
2. ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی پرستاری
3. کاهش زمان انتظار خدمات درمانی
4. کاهش زمان انتظار خدمات پاراکلینیک
5. افزایش رضایتمندی پزشکان، پرسنل و بیماران