آغاز فرآیند پزشکی: مرحله سوم

1. ورود به ایران و اقامت در مکان مورد نظر بیمار.

2. مراجعه متقاضی به دفتر شرکت هیواد، عقد قرارداد و پرداخت هزینه خدمات تسهیل گری شرکت

3. ارائه اطلاعات مربوط به وضعیت گردشگر پزشکی نظیر مدارک پزشکی، حساسیت و وضعیت فیزیکی به پزشک معالج

4. برنامه ریزی ملاقات با پزشک معالج

5. ارایه خدمات و توصیه های لازم پیش از شروع اقدامات پزشکی

6. برنامه ریزی، هماهنگی و پشتیبانی برنامه های درمانی و تشخیصی بیمار در زمان مراجعه به مراکز پزشکی

7. پیگیری دریافت صورتحساب مالی و نظارت بر هزینه های پرداختی گردشگر به مراکز پزشکی

8. پیگیری اخذ خلاصه پرونده و مدارک پزشکی بیمار